1.3.4. Genitivattribut /İsim Tamlaması

o İsim tamlaması, Genitiv halde bulunan bir ismin diğer bir isimle (Nomen+Nomen) birleştirilmesiyle yapılır. Genitiv haldeki isim genellikle sahip olan kişiyi bildirir.

- Das ist das Haus meines Vaters. /Bu babamın evi.

- Sie korrigiert die Fehler des Schülers. /O öğrencinin hatalarını düzeltiyor.

- Die Hauptstadt der Bundesrepublik Deutschland ist Berlin. /Federal Almanyanın başkenti Berlin’dir.

o İsim + isim birleşmesinde 2. isim Genitiv haldedir.

- das Auto meines Vaters /benim babamın otomobili

- der Titel deines Buches /senin kitabının başlığı

 

o Nerdeyse tüm maskulinler ve neutral isimler - s veya - es takısı alırlar.
    - das Buch des Freundes /arkadaşın kitabı

- die Fehler des Kindes /çocuğun hataları

 

o İSTİSNALAR: n-çekimine tabi olan isimler ek takı (- (e)s) almazlar.
- der Vater des Jungen /oğlanın babası // die Frau des Präsidenten/ başkanın eşi

o Çoğul isimler ve tüm feminin isimler Genitiv halde değişmeden kalırlar.
- das Auto der Frau /kadının otomobili  // die Haare der Kellnerin  /bayan garsonun saçları  // die Mütter der Kinder /çocukların annesi

 

o İsimlerin önüne gelen sözcükler (Artikeller, İyelik zamirleri) Genitiv halde çekime uğrarlar.

Was sind die Vorteile euerer Stadt? /Şehrinizin avantajları nelerdir?

Der Name des Lehrers heisst Akşit. /Öğretmenin adı Akşit’tir.

o Genitiv halin soru zarfı (W-Frage) Wessen?’dir
- Wessen Geschenk ist das? - Das ist das Geschenk meiner Mutter.

-Bu kimin hediyesi? –Bu annemin hediyesi.
- Wessen Buch ist das? - Das ist das Buch unserer Lehrerin.

-Bu kimin kitabı? –Bu öğretmenimizin kitabı.

Maskulin ve neutral isimler - s ve – es takısı alırlar: Genitiv isim halinde bir -s takısı eklenir, eğer …

·         İsim pek çok heceden oluşuyorsa:
- des Autos, des Büros, meines Fotos, des Königs, des Studiums, seines Vaters, ...

·         İsim - el, - er, - en, - chen, - lein, - ling takıları ile bitiyorsa:
- des Bratens, des Jünglings, des Mädchens, des Mädels, des Muskels, des Vogels, ...

Genitiv isim halinde bir -es takısı eklenir, eğer …

·         İsim tek heceden oluşuyorsa:
- des Bildes, des Jahres, des Kindes, eines Mannes, meines Sohnes, eines Tages, ...


İSTİSNALAR: des Chefs, des Films


Eigennamen als Genitivattribut! /Şahıs isimlerinin isim tamlamasında kullanımı!

Eğer isim tamlamasında bir şahıs ismi ( Mustafa, Ali, Peter, Herr Atasoy, ...) kullanılırsa şahıs ismi tamlamada başta gelir ve -s takısını alırlar:

Eğer şahıs ismi - s, - tz, - x veya – z ile biterse yazı dilinde ‘ kesme işareti (Apostroph) eklenir:

Konuşma dilinde bu farkı ortaya koyamadığımız için isim tamlamasından kaçınırız ve bunun yerine "von + Dativ" biçimini kullanırız: