6. Plural Form – Çoğul Biçimi

İlk üç tipdeki bazı isimler çoğulda Umlaut (a -àae / ä) alabilir.  Tekil artikellerde Almancada üç grup vardır:

der, die, das, fakat çoğulda ayrım yoktur ve tüm çoğul isimler Nominativ (yalın hal) ve Akkusativ (i-hali) halde belirli artikel die alırlar.

Belirsiz artikel "ein" ‚in çoğul şekli yoktur. Ancak diğer "kein" (keine) gibi "ein"-kelimeleri,  mein, dein, ... gibi iyelik zamirleri (Possessivpronomen) de aynı şekilde ("meine, deine," vs.) biçiminde çoğul yapılabilir.

Yeni bir isim öğrenirken tekil ve çoğul hallerini mutlaka birlikte öğrenmek gerekir. İsimlerin çoğul hallerini tahmin etmek için tam ve kesin yollar yoktur, ancak aşağıdaki kurallar size yardımcı olacaktır.

Çoğulun Teşkili (Pluralbildung-Mehrzahlbildung)

1.Plural = Singular:

(Takı= 0)

der Lehrer

das Kissen

das Mädchen

die Lehrer

die Kissen

die Mädchen

1.mask. ve neutr.-er,-el,-en ile biten kelimeler

  neutr. -chen, -lein ile biten kelimeler

 

2.sadece Umlaut: "

(Takı = 0)

 

der Vater

 

die Väter

2. birçok mask. kelime

f    sadece       die Mutter          die Mütter

n  sadece        das Kloster         die Klöster 

3.-e

    

    Umlaut + -e

der Tag

der Tisch

der Fluss

die Tage

die Tische

die Flüsse

3. birçok tek heceli Maskulina, çoğu Umlaut ile:

çok az tek heceli Feminina: die Nacht - die Nächte

4. Umlaut + -er

der Wald

das Buch

die Wälder

die Bücher

4. birçok mask. ve neutr.; çok az Neutra Umlaut olmadan: Werk-Werke Schiff-Schiffe  Meer-Meere

 

5. + -en, -n

die Frau

die Maschine

die Frauen

die Maschinen

5. nerdeyse tüm Feminina, -e ile biten çok az Maskulina:     der Junge-die Jungen

Ulus isimleri:  der Franzose - die Franzosen

çok az Neutra:das Bett - die Betten

                     das Ohr - die Ohren

-n: a) Tekilde sesli harfle biten isimler (çoğunlukla-e): die Adresse, die Straße, die Woche  

6. -s

das Auto

das Hotel

das Radio

die Autos

die Hotels

die Radios

6. Yabancı kelimeler.

İsimlerin çoğulunu göstermek için Almancada beş takı durumu vardır:

- (değişiklik olmayanlar)

-    “

- e

- er

- (e)n

- s

Erkek isimlerinden bayan isimleri oluşturuken „–in“ eki getirilir:

Erkek: Tekil - Çoğul

Dişi: Tekil - Çoğul

 

der Freund -e

die Freundin -nen

arkadaş

der Kollege -n

die Kollegin -nen

meslektaş

der Chef-s

die Chefin -nen

şef

der Nachbar -n

die Nachbarin -nen

komşu

der Lehrer -"e

die Lehrerin -nen

öğretmen

der Schüler -"e

die Schülerin -nen

öğrenci

der Arzt -"e

die Ärztin -nen

doktor

der Berliner -

die Berlinerin -nen

Berlinli

der Arbeiter -

die Arbeiterin -nen

işçi


 
ANA SAYFA SONRAKİ